Read in Sinhala Read in English Read in Tamil
            LEN Radio   |   Len Video   |   Len Forum  
 
   
 

 
rks,a mlaI kdhl weu;sOQrfha re fohs ^mslaiagQkhls&
^,xld B ksia -2013'ck'28" fm'j'6'30& Y%S ,xldf rdcmlaI uy;ajrekaf.a mlaI kdhl weue;sjrhd f,i fufia re fo''''

fuu m%jD;a;s fiajdj Tn fj; fkdf,a ,ndkako ta fjkqfjka wmg houla ug isf ta i|yd odhl ug Tn;a leu;sk wm lD;{ fjuq' zfvdfkaIkaZ hkak la,sla lrkak- l;D
 
 
This Article Viewers ( 12455 )    |   E-Mail This Article    |    Print This Article